20200106_muhammad_abu_raidah

26 Feb
3:52

MUHAMMAD ABU RAIDAH AND HIS MOTHER, JIHAN. PHOTO BY KHALED AL-‘AZAYZEH, B’TSELEM, 6 JAN. 2020